Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang hiện nay