Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm - Chương 5: Phương pháp Taguchi

Phương pháp Taguchi  
Chương 5  
Khái niệm chung  
Các bước thực hiện  
Các công cụ hoạch định thí nghiệm  
5.1. Khái niệm chung  
Phương pháp Taguchi bổ sung cho 2 phương pháp  
hoạch định yếu tố toàn phần và yếu tố phần  
Phương pháp Taguchi dựa trên bảng hoạch định trực  
giao (OA – Orthogonal Arrays) xây dựng trước và  
phương pháp để phân tích đánh giá kết quả.  
Các yếu tố có thể có 2, 3, 4 mức độ  
Phương pháp Taguchi sử dụng tốt nhất với số yếu tố  
khảo sát từ 3 đến 50, số tương tác ít và khi chỉ có một  
số ít yếu tố có ý nghĩa