Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN HO CHI MINH CITY  
Huynh Ngoc Lan Vy1, Tran Dang Thinh 2  
1Học viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
2Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
TÓM TẮT  
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thu  
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đến nay, khu vực FDI ngày càng khẳng định vai trò quan  
trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của Thành phố. Thông qua các phương  
pháp nghiên cứu thu thập số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê mô tả, phương  
pháp phân tích hệ thống, bài báo đánh giá toàn diện về thực trạng thu hút đầu tư FDI tại TPHCM  
từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào TPHCM trong thời gian tới.  
Từ khóa: Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư trực tiếp nước ngoài; phát triển kinh tế; thu hút FDI tại  
TP.HCM; giải pháp nhằm thu hút FDI.  
ABSTRACT  
Ho Chi Minh City (HCMC) has always been one of the leading localities in the country in  
attracting foreign direct investment (FDI). Up to now, the FDI sector has increasingly affirmed  
its important role to the realization of the city's economic development objectives. Through