Đánh giá tình hình thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Châu Thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang