Bài báo cáo thí nghiệm Máy điện - Bài 8: Tổ nối dây máy biến áp ba pha - Nguyễn Khánh Hòa

Bài 8 : TỔ NỐI DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA  
MSSV  
Họ và Tên  
Nhóm  
A04  
A04  
Tổ  
02  
02  
02  
Ngày TN  
28/11/2013  
28/11/2013  
28/11/2013  
41001160 Nguyễn Khánh Hòa  
41001479 Lê Minh Khánh  
41001500 Bùi Tấn Khải  
A04  
1 - Tổ nối dây Y-Y:  
a. Sơ đồ nguyên lý :  
b. Số liệu :  
Primary Winding  
Secondary Winding  
Test terminals Voltage  
Test terminals  
2U1-3U2  
Voltage  
85.9  
1U3-1U2  
1V3-1V2  
86  
86.3  
2V1-3V2  
86.4  
1W3-1W2  
1U3-1V3  
1V3-1W3  
1W3-1V3  
86.5  
169.5  
150.5  
149.7  
2W1-3W2  
2U1-2V1  
2V1-2W1  
2W1-2U1  
86.6  
149.7  
150.6  
149.8  
Dùng probe áp cách ly, đo đồng thời điện áp giữa 2 đầu cuộn dây sơ cấp thứ cấp :  
Chu kì 20ms :  
Cuộn 1U3-1V3 và 2U1-2V1 :  
∆x = 10ms Độ lệch pha 180o tổ đấu dây 6h  
Cuộn 1U3-1V3 và 2V1-2W1 :  
∆x ≈ -3,4ms Độ lệch pha -60o tổ đấu dây 2h  
Cuộn 1U3-1V3 và 2W1-2U1 :  
∆x ≈ 3,4ms Độ lệch pha 60o tổ đấu dây 10h  
c. Nhận xét và giải thích :  
-
Sơ đồ các cuộn dây :  
d. - Đồ thị vector  
- Suy ra : Tổ nối dây Y-Y-6h  
2 - Tổ nối dây Y-∆ :  
a. Sơ đồ nguyên lý :