Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Thành phố Châu đốc – tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp