Báo cáo thí nghiệm Nhiệt động lực học và truyền nhiệt - Bài 2: Xác định hệ số sử dụng nhiệt COP cho chu trình máy lạnh với thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng không khí và thiết bị bay hơi làm lạnh không khí

BÀI 2: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ SỬ DỤNG NHIỆT COP () CHO CHU TRÌNH  
MÁY LẠNH VỚI THIẾT BỊ NGƯNG TỤ GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG  
KHÍ VÀ THIẾT BỊ BAY HƠI LÀM LẠNH KHÔNG KHÍ  
2.1Mục đích của thí nghiệm  
- Giúp sinh viên khả năng kết hợp thuyết thực hành  
- Nắm được chu trình hoạt động cơ bản của thiết bị làm lạnh không khí có kết hợp  
một số thiết bị phụ trong sơ đồ hoạt động.  
- Giúp sinh viên đo đạc thông số nhiệt độ, áp suất để tính nhiệt lượng, hệ số làm lạnh  
thực tế của thiết bị.  
2.2 Mô tả thí nghiệm  
2.2.1 Thiết bị vật tư thí nghiệm  
- Mô hình làm lạnh không khí.  
- Các sensor nhiệt độ lắp trực tiếp trên thiết bị.  
2.2.2 Mô tả thí nghiệm  
Để làm lạnh không khí trong buồng lạnh, bàn thí nghiệm này sử dụng một hệ  
thống lạnh với tác nhân lạnh là R12 có sơ đồ nguyên lý như được tả ở hình 2.  
Máy nén (A) nén hơi R12 từ áp suất sôi p0 đến áp suất ngưng tụ pk. Hơi R12 sau khi  
ngưng tụ trong thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng không khí (B) được đi vào bình chứa  
cao áp (C). Sau đó lỏng R12 từ (C) đi qua van tiết lưu (I) để giảm áp suất từ pk đến  
p0 đi vào thiết bị bay hơi làm lạnh không khí (J). Hơi R12 ra khỏi ở áp suất p0  
được hút vào (A) và các quá trình của chu trình được lặp lại.