Bài giảng Công nghệ kim loại - Phần 1: Công nghệ đúc - Chương 3: Thiết kế đúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM  
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY  
CÔNG NGHỆ KIM LOẠI  
METAL TECHNOLOGY  
MMH: METE330126 - SỐ TC: 3 LT+BTL: 3 TN 0 TH 0  
TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.