Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Vòng đời đối tượng - Nguyễn Sơn Tùng

Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh  
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên  
Khoa Công Nghệ Thông Tin  
PP. LP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG  
CHƯƠNG 2  
VÒNG ĐỜI ĐỐI TƯỢNG  
ThS: Phạm Nguyễn Sơn Tùng  
Email: pnstung@fit.hcmus.edu.vn  
Giới thiệu về Accessors & Mutators  
Bài toán minh họa Accessors & Mutators  
Phương thức khởi tạo (Constructor)  
Phương thức phá hủy (Destructor)  
1
2
3
4
Demo bài tập ứng dụng tại lớp  
5
2
9/16/2019  
C02: Vòng đời đối tượng